Meerjarenprogramma

Samenvatting

Missie

Wat willen we bereiken?
De MC  van Hengelo heeft als missie het behoud, het beter zichtbaar maken en het beleefbaar maken van het cultuurhistorisch erfgoed voor de bewoners van Hengelo als een belangrijk onderdeel van hun leefomgeving. Op deze wijze tracht de MC bij te dragen aan het genereren van enthousiasme voor en betrokkenheid bij het behoud en de herbestemming van onroerend cultuurhistorisch erfgoed.

 

Meerjarenthema’s

Strategische issue’s.
De MC zet zich de komende jaren in voor het bereiken van een aantal concrete ontwikkelingen en verbeteringen. De Monumentencommissie gaat hierbij uit van de hierboven geformuleerde missie gericht op de verbetering van de zichtbaarheid en de beleving, behoud en bescherming van het erfgoed in Hengelo. Het uitgangspunt voor haar activiteiten is de hierboven genoemde visie, waarbij rekening wordt gehouden met de toegelichte ervaringen en ontwikkelingen.
In de vijf onderstaande meerjarenthema’s zijn de inzet voor de komende jaren geconcretiseerd.
  1. Aanscherping positie en inbreng MC in beleidsvoorbereiding en –uitvoering erfgoed.
  2. Als speerpunt van haar ontwikkelingsactiviteiten in de planperiode 2011-2013 kiest de MC de zogenaamde “tweede tranche van de Wederopbouw”
  3. Kwaliteit advisering vergroten o.m. door verbetering van de transparantie en “meetbaarheid” van zijn werkzaamheden.
  4. De MC beijvert zich er voor het verhaal van Hengelo op levendige, begrijpelijke wijze onder de aandacht van de bevolking te brengen door het zichtbaar maken van de “cultuurhistorische parels” van Hengelo.
  5. De MC stimuleert de totstandkoming van een Stichting Stadherstel en het herstel van probleemmonumenten.
Lees verder via: Meerjarenplan 2012-2014, Monumentencommissie Hengelo